Általános tudnivalók

A hallgató az ECDL rendszerbe való első jelentkezésekor okmányként kezelendő vizsgakártyát kap, amelyre adatait a vizsgaközpont vezeti fel. A kártya kiállításával egy időben a vizsgázó a vizsgakártyához tartozó, az adminisztrációs rendszerből nyomtatható ECDL regisztrációs adatlapon aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a központi ECDL-adatbázisban szerepeljenek, a vizsgázók között történő nyilvántartás céljából. A vizsgakártya az első sikeres vizsgától számított három évig érvényes, lejárta után új vizsgakártyát kell váltani, és az addig teljesített vizsgákat meg kell ismételni. A közoktatási intézményekben tanuló diákok számára lehetőség van arra, hogy a modulvizsgákat 3 év helyett az első vizsga teljesítésétől számított 4 éven belül teljesítsék.

A regisztráció megtörténte után a hallgató jogosult bármelyik akkreditált vizsgaközpont meghirdetett vizsgájára jelentkezni.

A vizsgán használandó szoftver a hallgató által választható, az adott vizsgaközpont akkreditált szoftverei közül.

Egy teremben párhuzamosan több modulból is lehet vizsgáztatni, azonban a kezdési és a befejezési idő modulonként nem térhet el: a vizsgát minden modulból azonos időben kell kezdeni, illetve befejezni.

Egy vizsga ideje 45 perc, így egy napon több vizsga is letehető, azonban közöttük legalább 20 perc szünetet kell tartani.
 

A vizsgakártyát a jelöltnek minden vizsgára el kell hozni.

Amikor a hallgató minden kötelezettségének eleget tett, a vizsgaközpont elismervény ellenében azt a vizsgázótól átveszi és az átvételtől számított 3 napon belül továbbítja az NJSZT ECDL Irodájába. Az Iroda ennek alapján a központi nyilvántartásban szereplő vizsgaadatokkal való összevetés után kiállítja az ECDL bizonyítványt.

A bizonyítványt az ECDL Iroda a hallgatónak a vizsgakártya leadásakor megjelölt címére küldi meg.

További információ: Működési szabályzat - Az ECDL Működési szabályzat - Díjtételek Hazai akkreditált ECDL vizsgaközpontok listája ECDL vizsgákon használható szoftverek

A vizsga lebonyolítása

Az ECDL vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgázónak be kell mutatnia a személyi igazolványt vagy az útlevelet (14 éven aluliak esetében az érvényes diákigazolványt), és az érvényes vizsgakártyát.

Amennyiben a vizsgára 4 főnél többen jelentkeznek, a vizsgát a vizsgaközpont köteles megtartani.

A vizsgázók személyazonosságának ellenőrzése a jelentkezéskor számukra kiadott regisztrációs lap ill. személyazonossági igazolvány alapján történik. A 14 év alatti, személyi igazolvánnyal nem rendelkező vizsgázók személyi lapjuk vagy érvényes diákigazolványuk bemutatásával igazolhatják magukat.

A vizsgák megkezdése előtt a vizsgabiztos megállapítja a vizsgázók személyazonosságát és tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményéről, továbbá gondoskodik a vizsga rendjének megtartásáról. Ezt követően kiadja a vizsga feladatait.

Segédeszköz nem használható, a teremben elérhető távolságban táska, mobiltelefon stb. nem lehet, a mobiltelefonokat a vizsga idejére ki kell kapcsolni.

A vizsgázók számára a vizsgaközpont pecsétjével ellátott lapokat és lemezeket kell biztosítani. A vizsga során csak ezekre lehet dolgozni.

A rendelkezésre álló idő modulonként maximum 45 perc. Ebbe az időbe a feladatok ismertetésének ideje, illetve a vizsgázónak fel nem róható okból (kényszerleállás, meghibásodás, stb.) kieső idő nem számítható bele.

Ha a vizsgázó befejezte a feladat(ok) kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idő letelt, a nála lévő összes feladat- és munkalapot és/vagy a megoldást tartalmazó mágneslemez(eke)t átadja a vizsgabiztosnak értékelésre, aki közvetlenül a kidolgozást követően ráírja a beadás időpontját, és ellátja kézjegyével.

Az idő lejárta után beadott dolgozatok érvénytelenek, a vizsgát meg kell ismételni.

A vizsga ideje alatt a vizsgázók a termet csak rendkívül indokolt esetben hagyhatják el.

A teremből a vizsgázó semmilyen, a kérdésekkel és megoldásokkal kapcsolatos anyagot nem vihet ki.

A vizsga közben a vizsgázók egymással egyáltalán nem, a vizsgáztatóval is csak kivételes esetben kommunikálhatnak, amennyiben a kérdés nem a feladatok megoldására vonatkozik. A vizsgázó a feladat elkészítéséhez tanácsot és segítséget nem kérhet, és nem kaphat.

A vizsgabiztos amennyiben szabálytalanságot észlel, a vizsgát (ill. az érintett személy vizsgáját) azonnal felfüggeszti: elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja az elvétel okát, és aláírja. A vizsgázót a teremből eltávolítja, és a szabálytalanságról 48 órán belül értesíti az NJSZT ECDL Irodáját. Az esetet az ECDL Akkreditációs Bizottság felülvizsgálja, és döntést hoz, amelyről a vizsgaközpontot és az érintettet írásban értesíti.

Ha a vizsgázó orvosilag igazolt fogyatékossága miatt a vizsga írásbeli részének (IT Alapismeretek) letételére nem képes, akkor e vizsga követelményeinek szóban tehet eleget.

Ha a vizsgázó a számára esedékes vizsgaidőpontban nem jelenik meg, számára új időpontot kell biztosítani. A vizsgadíj-fizetési kötelezettségről ebben az esetben a vizsgaközpont saját hatáskörében dönt.

Az ECDL vizsga nyelve Magyarországon magyar, illetve, ha erre a vizsgaközpont lehetőséget biztosít, egyéb idegen nyelv, elsősorban angol.

Magyar nyelvű vizsga esetén a feladatlapokat a vizsgaközpontok a mindenkori hivatalos, nyilvános könyvárusi forgalomban is kapható ECDL vizsgapéldatárból állítják össze, minden modulnál az abban szereplő kritériumok alapján.

Az angol nyelvű vizsgák feladatait a nyilvános forgalomban nem lévő európai feladatgyűjteményből (MQTB) választják ki.

További információ: Felkészülés ECDL vizsgapéldatár

A vizsgázók teljesítményének értékelése

A vizsgafeladatok értékelését a vizsgabiztos végzi az ECDL követelményei alapján. A vizsgázó - fiatalkorú vizsgázó esetén a szülő - a kijavított dolgozatot a vizsgaközpont által meghatározott módon megtekintheti. A sikeres vizsgákat egyenként, a vizsgakártyán erre megjelölt helyen a vizsgaközpont igazolja, oly módon, hogy az erre megjelölt helyre a "MEGFELELT" minősítést írja be. A sikertelen vizsgákat a vizsgakártyára nem vezetik fel.